X
تبلیغات

barom9394-8


barom9394-4

 

barom9394-5

barom9394-3

 

barom9394-2

barom9394-1

barom9394-7

barom9394-6barom9394-6

همکاران محترم می توانند بارم درس مورد نظر خود را با کلیک کردن در اینجا(قسمت اول   قسمت دوم) استخراج نمایند

حسابان چاپ 89

فصل ها

نوبت اول

نوبت دوم وشهریور

اول

10

4

دوم

10

4

سوم

-

3

چهارم

-

4

پنجم

 

5

جمع

20

20

ریاضی سه چاپ 89

فصل ها

نوبت اول

نوبت دوم وشهریور

اول

8

4

دوم

12

7

سوم

-

5

چهارم

-

4

جمع

20

20

 طبق آخرین بخشنامه های دریافتی از سازمان ارزشیابی وامتحانات برای آزمون دیماه سال جاری بارم درحسابان: 

فصل اول10  وفصل دوم 10  نمره. 

کتاب ریاضی سوم تحربی: 

فصل اول 8 نمره وفصل دوم12 نمره